PREMIS MESTRES 68

Per una educació comunitària
i transformadora de les comarques gironines

Origen dels Premis

1.1

Els Premis Mestres 68’ es remunten l’any 1993 quan l’Associació Mestres 68 va organitzar la primera edició amb l’objectiu de potenciar el reconeixement social d’aquelles persones, entitats o institucions que treballen en el món de l’educació i ho fan des d’una perspectiva innovadora. L’any 2022, i després d’haver organitzat 25 edicions, l’associació esmentada va passar el relleu als Moviments de Renovació Pedagògica de les Comarques Gironines i a la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona-Can Trona i que, actuant com a organitzadors, compten amb l’assessorament d’un consell creat ex professor i amb l’ajuda institucional de la Facultat d’Educació i Psicologia, l’Institut de Recerca Educativa i la Diputació de Girona.

Finalitat

1.2

Reconèixer la trajectòria i el compromís de persones, entitats, associacions, organitzacions, moviments, centres, institucions… relacionades amb l’educació formal, no formal i informal que han portat a terme a la demarcació de Girona. Projectes educatius renovadors amb una mirada comunitària és a dir, preocupats per generar transformacions emancipadores substantives en la col·lectivat.

Premis

1.3

Els Premis tenen un caràcter honorífic de reconeixement i de referència educativa.

A cada edició s’atorgaran els premis, segons consideri el jurat, que correspondran a les modalitats següents:

  • Premi individual a la figura d’un o una mestra, un o una educadora o d’una persona que hagi destacat per impulsar una pràctica educativa formal, no formal o informal en territori gironí, sempre que aquesta pràctica tingui un compromís comunitari i voluntat de transformació.

  • Premi a una entitat (institució, associació, organitzacions, moviments, centre educatiu, centre de suport o assessorament a l’educació formal, no formal i informal, etc.) que hagi portat a terme una acció o un programa educatiu a l’àmbit de les comarques gironines, alineat amb els principis de l’educació transformadora i amb un clar impacte en la col·lectivitat.

  • Premi a un projecte educatiu comunitari elaborat o executat per diverses organitzacions que treballen en xarxa sempre i quan el projecte tingui un impacte clar en el context d’un poble, barri, ciutat o territori de les comarques gironines.

Els premis es poden declarar deserts, si així ho estableix el jurat.

Candidatures

1.4

Les candidatures sempre seran presentades per una entitat, associació, centre, col·lectiu o institució, i en cap cas podran ser proposades per una única persona.

Periodicitat dels premis i presentació de les candidatures

1.5

Els premis seran bianuals. Les candidatures es poden presentar en nom propi (institució, associació, entitat o centre proposant) o bé a proposta d’altres a través del formulari que es troba a la convocatòria i durant el període en que aquesta estigui oberta.
El termini de presentació així com la documentació que ha d’acompanyar la candidatura és la que consta a la convocatòria i es lliurarà només per via telemàtica.
Les candidatures només poden optar a una de les modalitats esmentades.
La signatura i presentació de la sol·licitud comporten la plena acceptació de les bases i porten implícitament l’autorització perquè l’organització dels Premis pugui comprovar les dades presentades. Es contempla la possibilitat que l’organització, a instància del jurat, pugui requerir informació complementària.

El jurat

1.6

El jurat està format per cinc persones amb una trajectòria destacada en l’àmbit de l’educació formal, no formal o informal, o persones que, tot i no està directament vinculades als àmbits esmentats, compten amb una vàlua intel·lectual i es destaquen per la mirada crítica, transformadora i emancipatòria.

La funció del jurat serà valorar les candidatures que s’ajustin a les bases d’acord amb les finalitats del premi.

Els membres de jurat s’abstindran de presentar candidatures a qualsevol de les modalitats subjectes a ser premiades.

Procediment de concessió i lliurament dels Premis

1.7

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, el jurat avaluarà les candidatures presentades d’acord amb les bases dels Premis.

L’acord de concessió dels premis es notificarà via correu electrònic a les entitats, associacions, centres i institucions que han fet la proposta així com, en cas que siguin diferents, a les persones, entitats, associacions, centres i institucions premiades. Complementàriament, amb caràcter informatiu, també es publicarà l’acord de concessió esmentat als taulers d’anuncis de la web de la Càtedra de Renovació Pedagògica, de la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya així con en la de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Als premiats se’ls lliurarà una peça escultòrica, característica dels Premis Mestre 68` cedida per la Diputació de Girona.

El lliurament dels Premis tindrà lloc, si no es diu el contrari, a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona. Es farà difusió de l’acte a través de la pàgina web de les entitats organitzadores.

La data i hora de lliurament dels Premis és la que s’estableix a la convocatòria. L’organització dels Premis pot canviar la data si les circumstàncies del moment així ho requereixen. En tot cas, el canvi seria enunciat a les persones, entitats, associacions, centres o institucions premiades i es faria saber a través de les webs anteriorment esmentades.

Protecció de dades

1.8

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’organització dels Premis tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds presentades amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment de la concessió dels Premis Mestre 68´, d’acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

PREMIS MESTRES 68