PREMIS MESTRES 68

Per una educació comunitària
i transformadora de les comarques gironines

BASES GENERALS

Origen dels Premis

1.1

Els Premis Mestres 68’ es remunten a l’any 1993, quan l’Associació Mestres 68 va organitzar-ne la primera edició amb l’objectiu de potenciar el reconeixement social d’aquelles persones, entitats o institucions que treballen en el món de l’educació i que ho fan des d’una perspectiva innovadora. L’any 2022, després de 25 edicions al capdavant dels Premis, l’Associació va passar el relleu als Moviments de Renovació Pedagògica de les Comarques Gironines i a la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona – Can Trona, que des d’aleshores en són els organitzadors, amb l’assessorament d’un consell creat ex professo i amb l’ajuda institucional de la Facultat d’Educació i Psicologia, l’Institut de Recerca Educativa i la Diputació de Girona.

Finalitat

1.2

Reconèixer la trajectòria i el compromís de persones, entitats, associacions, organitzacions, moviments, centres, institucions, etc. vinculades a l’educació formal, no formal i informal a la demarcació de Girona, amb atenció especial a aquells projectes educatius amb voluntat renovadora i una mirada comunitària, és a dir, que busquin generar transformacions emancipadores substantives en la col·lectivitat.

Premis

1.3

Els Premis tenen un caràcter honorífic de reconeixement i de referència educativa.

A cada edició s’atorgaran els premis que consideri el jurat, corresponents a les modalitats següents:

  • Premi individual a la figura d’un mestre o una mestra, d’un educador o una educadora o bé d’una persona que hagi destacat per impulsar una pràctica educativa formal, no formal o informal en territori gironí, sempre que aquesta pràctica tingui un compromís comunitari i voluntat de transformació.

  • Premi a una entitat (institució, associació, organització, moviment, centre educatiu, centre de suport o assessorament a l’educació formal, no formal i informal, etc.) que hagi portat a terme una acció o un programa educatiu a les comarques gironines que estigui alineat amb els principis de l’educació transformadora i que tingui un clar impacte en la col·lectivitat.

  • Premi a un projecte educatiu comunitari elaborat o executat per diverses organitzacions que treballin en xarxa, sempre que el projecte tingui una incidència clara en el context d’un poble, barri, ciutat o territori de les comarques gironines.


Els premis poden declarar-se deserts si així ho estableix el jurat.

Candidatures

1.4

Les candidatures haurà de presentar-les una entitat, associació, centre, col·lectiu o institució, i en cap cas podran ser proposades a títol individual.

Periodicitat dels premis i presentació de les candidatures

1.5

Els premis se celebraran cada dos anys. Les candidatures poden presentar-se en nom propi (institució, associació, entitat o centre proposant) o bé a proposta d’altres per mitjà del formulari que trobareu al web de la convocatòria i durant el període en què aquesta estigui oberta.

El termini de presentació de candidatures, així com la documentació de la qual cal acompanyar-les, són els que consten a la convocatòria. Tant el lliurament de candidatures com la presentació de documentació es farà únicament per via telemàtica.
Cada candidatura pot optar només a una de les modalitats esmentades.

La signatura i presentació de la sol·licitud comporten la plena acceptació de les bases i autoritzen l’organització dels Premis a comprovar les dades presentades. Es contempla la possibilitat que l’organització, a instància del jurat, pugui requerir informació complementària.

El jurat

1.6

El jurat està format per cinc persones amb una trajectòria destacada en l’àmbit de l’educació formal, no formal o informal, o bé que, tot i no està directament vinculades als àmbits esmentats, destaquen per la seva vàlua intel·lectual i per una mirada crítica, transformadora i emancipatòria.

La funció del jurat serà valorar les candidatures que s’ajustin a les bases d’acord amb les finalitats del premi.

Els membres de jurat s’abstindran de presentar candidatures a qualsevol de les modalitats subjectes a ser premiades.

Procediment de concessió i lliurament dels Premis

1.7

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, el jurat avaluarà les candidatures presentades d’acord amb les bases dels Premis.

L’acord de concessió dels premis es notificarà per correu electrònic a les entitats, associacions, centres i institucions que hagin fet la proposta, o bé —en cas que siguin diferents— a cadascuna de les persones, entitats, associacions, centres i institucions premiades. Complementàriament, amb caràcter informatiu, també es publicarà l’acord de concessió esmentat als taulers d’anuncis dels webs de la Càtedra de Renovació Pedagògica, de la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, respectivament. 

Als premiats se’ls lliurarà una peça escultòrica, característica dels Premis Mestre 68, cedida per la Diputació de Girona.

El lliurament dels Premis tindrà lloc, si no es diu el contrari, a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona. Es farà difusió de l’acte per mitjà dels webs de les entitats organitzadores.

La data i hora de lliurament dels Premis serà la que s’estableixi a la convocatòria. L’organització dels Premis podrà canviar la data si les circumstàncies així ho requereixen. En tot cas, el canvi s’anunciaria a les persones, entitats, associacions, centres o institucions premiades i es comunicaria també per mitjà dels webs esmentats.

Protecció de dades

1.8

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’organització dels Premis tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds presentades amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment de la concessió dels Premis Mestre 68, d’acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

PREMIS MESTRES 68