CONVOCATÒRIA
PREMIS MESTRES 68

6ENA EDICIÓ
2023-2024

Organitzadors dels Premis

1.1

Són organitzadors d’aquests Premis els Moviments de Renovació Pedagògica de les Comarques Gironines i la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona-Can Trona, i en són col·laboradors directes: la Facultat d’Educació i Psicologia, l’Institut de Recerca Educativa i la Diputació de Girona. A banda, es compta amb un consell assessor l’objectiu del qual és orientar en qüestions programàtiques i organitzatives.

Finalitat

1.2

Reconèixer la trajectòria i el compromís de persones, entitats, associacions, organitzacions, moviments, centres, institucions… relacionades amb l’educació formal, no formal i informal que han portat a terme a la demarcació de Girona. Projectes educatius renovadors amb una mirada comunitària és a dir, preocupats per generar transformacions emancipadores substantives en la col·lectivat.

Premis

1.3

Els Premis tenen un caràcter honorífic. S’atorgaran fins a tres premis que corresponen a les modalitats següents:

  • Premi individual a la figura d’un o una mestra, un o una educadora o d’una persona que hagi destacat per impulsar una pràctica educativa formal, no formal o informal en territori gironí, sempre que aquesta tingui un compromís comunitari i voluntat de transformació.

  • Premi a una entitat (institució, associació, organitzacions, moviments, centre educatiu, centre de suport o assessorament a l’educació formal, no formal i informal, etc.) que hagi portat a terme una acció o un programa educatiu a l’àmbit de les comarques gironines.

  • Premi a un projecte educatiu comunitari elaborat o executat per diverses organitzacions que treball en xarxa sempre i quan el projecte tingui un impacte clar en el context d’un poble, barri o ciutat de les comarques gironines.


Els premis es poden declarar deserts, si així ho estableix el jurat.

Candidatures

1.4

Les candidatures sempre seran presentades per una entitat, associació, centre, col·lectiu o institució, i en cap cas podran ser proposades per una única persona.

Periodicitat dels premis i presentació de les candidatures

1.5

Els premis seran bianuals. Les candidatures es poden presentar en nom propi (institució, associació, entitat o centre proposat) o bé a proposta de tercers a través d’aquest formulari.

El període de presentació de candidatures s’inicia el XXXXX i finalitza el 30 de novembre.
La documentació que ha d’acompanyar la candidatura consta de:
Justificació de la candidatura. Explicar de manera sintètica i clara els motius que porten a presentar la candidatura, destacant els trets del compromís educatiu i comunitari
Explicació de la incidència de la candidatura presentada a l’entorn educatiu i social. Explicar l’impacte que té o ha tingut a la comunitat i explicar evidències i fets per corroborar la proposta.

Material addicional d’informació per al jurat amb relació a la proposta (document, reportatge, vídeos, pàgina web si en té, etc.), si s’escau.

Document de l’acord que ha pres el col·lectiu que presenta la candidatura (òrgan, data i signatura) que es troba en el formulari.

Aquesta informació i documentació es presentarà només per via telemàtica omplint les caselles que trobareu en el formulari o, quan s’escaigui, carregant arxius en format PDF.
Les candidatures només poden optar a una de les modalitats esmentades.

La signatura i presentació de la sol·licitud comporten la plena acceptació de les bases i porten implícitament l’autorització perquè l’organització dels Premis pugui comprovar les dades presentades. Es contempla la possibilitat que l’organització, a instància del jurat, pugui requerir informació complementària.

El jurat

1.6

El jurat està format per les persones següents:
– Pilar Gargallo Otero. Mestra i expresidenta de la FMRP
– Lluís Espunya Danés. Psciopedagog i membre del Consell Premis Mestres 68
– Montserrat Vilà Suñé. Degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG i membre del Consell Premis Mestres 68
– Anna Maria Viñas XXXXX / en qualitat de què forma part del jurat
– nom / en qualitat de què forma part del jurat

Procediment de concessió i lliurament dels Premis

1.7

Finalitzat el termini de presentació de candidatures, el jurat les avaluarà en un període màxim de 3 mesos d’acord amb les bases dels Premis i es notificarà en els premiats.
El lliurament dels Premis tindrà lloc a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona abans de finalitzar el curs escolar.

Protecció de dades

1.8

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’organització dels Premis tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds presentades amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment de la concessió dels Premis Mestre 68´, d’acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.


La presentació de propostes ha de ser col·lectiva, l’ha de fer un grup


Altres col·lectius que donen suport a la proposta:

Document d’acord de la presentació de la candidatura (adjunteu el document omplert)

Explicar de manera sintètica i clara els motius que porten a presentar la candidatura, destacant els trets del compromís educatiu i comunitari.

Explicar l’impacte que té o ha tingut a la comunitat i explicar evidències i fets per corroborar la proposta.

Material addicional d’informació per al jurat amb relació a la proposta.

Document, reportatge, vídeos, pàgina web, etc.

NOTA: El jurat o el consell dels Premis Mestres 68 poden requerir més informació, si s’escau.

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 94/1999 en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 en matèria de comerç electrònic, us informem que les dades que figuren en aquest full s'inclouran en un fitxer automatitzat que només es destinarà a oferir informació de les nostres activitats i serveis. Sempre que vulgueu, podeu fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació d'aquestes dades, per fer-ho heu d’enviar un escrit a l’adreça postal següent: ........ ........, o bé a l’adreça de correu electrònic (......@udg.edu